Ewijk, Malden, Gennep en Beneden Leeuwen

Bereikbaarheid Ma - Vr 08.30u - 18.00u
Telefoonnummer 0487-523823

Ewijk, Malden, Gennep en Beneden Leeuwen

Algemene voorwaarden

Praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Ewijk/Malden hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke van toepassing zijn op alle consulten en behandelingen.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan praktijk voor Simone de Wildt | Huid-& Oedeemtherapie gevestigd te Ewijk aan de Vordingstraat 2, gevestigd te Malden aan de Groesbeekseweg, gevestigd te Gennep aan de Langeweg 203 en gevestigd te Beneden leeuwen aan de van heemstraweg 48b. De huidtherapeut staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici (KP) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Huidtherapie (NVH) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de NVH.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en huidtherapeut.

1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk rechtboek) tussen de huidtherapeut en de patiënt is tevens de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.

2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de huidtherapeut.

3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigt.

3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.

3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4 Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoer van de behandeling van de overeenkomst van toepassing is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijden gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant ervan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtigde kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de patiënt.

6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten bij contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

6.6 De betalingsplicht wordt niet opgeschort doordat de patiënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de betalingsverplichting, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 24 uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.

7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e‐mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e‐mail bericht door de huidtherapeut wordt ontvangen (zie www.huidtherapie-dewildt.nl)

8 Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling van de huidtherapeut , meldt de patiënt dit zo spoedig mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beide in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de patiënten Advies Commissie (PAC). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt.

9.3 Mocht de bemiddeling niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (www.paramedisch.org).

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11 Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en de eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijzigingen

12.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e‐mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Simone de Wildt | Huid-& Oedeemtherapie  (hierna te noemen Huidtherapie de Wildt) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidtherapie de Wildt, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidtherapie de Wildt verstrekt.

Huidtherapie de Wildt  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw medische gegevens.

Waarom Huidtherapie de Wildt gegevens nodig heeft

Huidtherapie de Wildt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Huidtherapie de Wildt uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Hoe lang huidtherapie de Wildt uw gegevens bewaart

Huidtherapie de Wildt bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Delen met anderen

Huidtherapie de Wildt verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Huidtherapie de Wildt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website: www.huidtherapie-dewildt.nl  huidtherapie de Wildt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics                                                                     

Huidtherapie de Wildt maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huidtherapie de Wildt bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Huidtherapie de Wildt te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Huidtherapie de Wildt heeft hier geen invloed op.

Huidtherapie de Wildt heeft Google geen toestemming gegeven om via Huidtherapie de Wildt verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huidtherapie-dewildt.nl

Huidtherapie de Wildt zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Huidtherapie de Wildt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de privacy verklaring of de beveiliging van door huidtherapie de Wildt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met huidtherapie de Wildt op van info@huidtherapie-dewildt.nl

www.huidtherapie-dewildt.nl  is een website van www.antagonist.nl.

Huidtherapie de Wildt is als volgt te bereiken:

Postadres: Vordingstraat 2, 6644BH Ewijk
Vestigingsadres: Vordingstraat 2/6644BH Ewijk, Kloosterhof 1/6581BT Malden, Langeweg 203/6591XB Gennep, van Heemstraweg 48b/6658KH Beneden Leeuwen
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 09166472

Telefoon: 0487-523823
E-mailadres: info@huidtherapie-dewildt.nl

Meer weten?.

Als u meer wilt weten over onze algemene voorwaarden of heeft u andere vragen, dan kunt u hier uw gegevens achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Boven aan deze website of op onze contactpagina kunt u meer contactmogelijkheden vinden.

© 2017 Huidtherapie Simone de Wildt - Ewijk | Malden | Gennep
Afspraak maken