Contact informatie

U kunt onderstaande gegevens gebruiken of contact opnemen middels ons contactformulier.

Onze praktijk in Ewijk
Vordingstraat 2
6644 BH Ewijk
Telefoon: 0487-523823

Onze praktijk in Malden
Groesbeekseweg 4
6581 BH Malden
Telefoon: 0487-523823

Contact formulier

Voor vragen of het maken van een afspraak , bel: 0487-523823

risico

banner-roken-huid

Weer een reden om te stoppen!

Dat roken slecht is voor je gezondheid staat buiten kijf. Longartsen zien jaarlijks een indrukwekkende toename van mensen met longkanker die in hun leven gerookt hebben. Maar hoe slecht is roken voor je huid ? Twee recente studies hierover worden belicht:

Huidveroudering

Door middel van een fotografische studie onder tweelingen hebben Amerikaanse onderzoekers kunnen aantonen dat roken in staat is om je huid sneller te doen verouderen. Gedurende de “Twins Days Festival” in Twinsburg in Ohio werden 79 tweelingparen meegenomen in de studie. In deze groep zaten tweelingen bij waarvan slechts één tweeling rookte of waarvan de ene gedurende minimaal 5 jaar langer rookte dan de andere tweeling. Er werden vragenlijsten afgenomen en foto’s genomen door professionele fotografen. In de studie zaten drie “geblindeerde” experts die de gezichtsfoto’s hebben beoordeeld op verouderingskenmerken en op gevalideerde rimpelscores. De resultaten lieten zien dat de rokende tweelingen vergeleken met de niet-rokende tweelingen significant slechtere scores hadden op de mate van verslapte huid van de bovenoogleden, wallen vorming, wangzakken, nasolabiale plooien, rokerslijnen, rimpeling van de onderlip en hamsterwangen. Daarentegen waren er geen verschillen te bespeuren in de mate van voorhoofdsrimpeling, fronsrimpeling en kraaienpootjes. Bij de tweelingen die onderling meer dan 5 jaar verschilden in het aantal jaren dat ze rookten hadden de tweelingen die langer rookten slechtere scores op de mate van wallen onder de ogen, wangzakken en onderliprimpeling. De resultaten tonen aan dat roken je huid sneller doet verouderen met name in de middelste en onderste delen van je gezicht. Zelfs een 5 jaar verschil in het aantal rookjaren kan al merkbare verschillen in huidveroudering opleveren.

Verhoogd risico huidkanker

Een tweede studie betreft een literatuur studie (zogenaamde meta-analyse) om bewijzen te verzamelen rondom de relatie tussen non-melanoma huidkanker en roken. Hiertoe werden 25 reeds gepubliceerde studies meegenomen. De gegevens werden verzameld en geanalyseerd met behulp van statistische berekeningen door 2 onafhankelijke onderzoekers. Roken bleek significant gerelateerd te zijn aan gevallen van plaveiselcelcarcinoom(OR * , 1.52; 95% CI, 1.15-2.01; I2 = 64%; 6 studies) maar niet aan basaalcelcarcinoom(OR, 0.95; 95% CI, 0.82-1.09; I2 = 59%; 14 studies) of aan andere vormen van non-melanoma huidkanker (OR, 0.62; 95% CI, 0.21-1.79; I2 = 34%; 2 studies). Roken verhoogt dus het risico op plaveiselcelcarcinoom, zeggen de onderzoekers.

De conclusie luidt dus dat roken je huid sneller doet verouderen en het risico verhoogt op het ontstaan van plaveiselcelcarcinoom, een vorm van huidkanker. Weer een reden om (tijdig) met roken te stoppen!

Toelichting

OR betekent Odds Ratio. De verhouding tussen twee kansen op een gebeurtenis, bijv. A / B . Wanneer de OR groter is dan 1 betekent dit dat de kans op gebeurtenis A significant groter is dan de kans op gebeurtenis B.

Bronnen

www.huidarts.com

 

hart-en-vaatziekten-rosacea

Houd die cardioloog bij de hand !

Rosacea is een veel voorkomende ontsteking van de gezichtshuid met een chronisch verloop. Typisch voor rosacea is de roodheid van de neus, wangen, voorhoofd en de kin. Ook zijn er in meer of mindere mate rode bultjes, puistjes en verwijde bloedvaatjes aanwezig in de aangedane delen van het gezicht.

Dit onderzoek was gericht op het bestuderen van de risico’s op een hart- en vaatziekte bij rosacea patiënten. Bij het onderzoek waren 60 patiënten en 50 op leeftijd en geslacht gematchte controlepersonen betrokken. Van elke deelnemer werden demografische gegevens, medische geschiedenis en voorkomen van risicofactoren voor het krijgen van een hart-en vaatziekte geregistreerd. Ook werden middelomvang, lengte en gewicht gemeten en de body mass index bepaald. Laboratoriumonderzoek omvatte bloedsuiker bij vasten, C-reactieve proteïne (CRP), zeer lage-dichtheid lipoproteïne (LDL), hoge-dichtheid lipoproteïne (HDL), totaal cholesterol, triglyceride, lipoproteïne (a).

Van de rosacea patiënten waren 66% vrouw (gemiddelde leeftijd 44,65 ± 12,9 jaar) en van de controlepersonen eveneens 66% (gemiddelde leeftijd 42,3 ± 12,3 jaar). De mediane duur van de aandoening in de rosacea groep was 36 maanden. Hoog totaal cholesterol (>200 mg/dl), LDL (>130 mg/dl) en CRP (>0,8 mg/l), een familiegeschiedenis van vroeg ontstaan van een hart- en vaatziekte, en een geschiedenis van roken en alcoholgebruik kwamen significant vaker voor bij rosaceapatiënten dan bij de controlepersonen.

De conclusie is dat rosacea patiënten een hoog risico op een hart- en vaatziekte kunnen hebben. Vanwege dit risico wordt een regelmatige follow-up van deze patiënten aanbevolen. Het mechanisme achter dit toegenomen risico is onbekend, en aanvullende gecontroleerde studies zijn nodig voor een verdere opheldering.

Wij adviseren daarom patiënten met rosacea om regelmatig hun bloed te laten nakijken op cholesterolwaarden, gezond te eten en voldoende in beweging te blijven.

Bron

www.huidarts.com

 

De Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) is een beroepsvereniging welke de belangen behartigt van de huidtherapeuten in Nederland. De NVH ontwikkelt kwaliteitsbeleid, organiseert na- en bijscholingsprojecten voor haar leden en is aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). Bovendien is de NVH vertegenwoordigd in de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Een huidtherapeut heeft de mogelijkheid opgenomen te worden in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierin wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG. Vervolgens wordt elke vijf jaar een registratie gemaakt of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer voldaan wordt aan de door de beroepsgroep gestelde eisen, behoudt de geregistreerde paramedicus de kwaliteitsregistratie. ×
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP-nummer (registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP-nummer. ×
Een huidtherapeut behandelt de zieke en/of beschadigde huid. Hiervoor heeft hij of zij de 4-jarige HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd aan de Hogeschool Utrecht of Haagse Hogeschool. De titel huidtherapeut is een beschermde titel, vastgelegd in wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG, artikel 34). Het verschil tussen de huidtherapeut en bijvoorbeeld een schoonheidsspecialist, is dat een huidtherapeut de zieke en/of beschadigde huid behandelt en daarnaast een paramedicus is. Een schoonheidsspecialiste verzorgt en verfraait enkel de gezonde huid. Het doel van de huidtherapie is het opheffen, voorkomen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of handicaps ten gevolge van huidaandoeningen. ×
Niemand vind het leuk om behandeld te worden als een nummertje. Daarom doen wij dat dan ook zeker niet. Wij nemen uw problemen of vragen serieus en trekken voldoende tijd uit om u op een goede, vriendelijke en persoonlijke manier te helpen en te behandelen. ×